Bescherming gegevens Lerende Databank Jeugd

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) verzamelen SEJN-deelnemers geanonimiseerde gegevens van cliënten. Daarbij spelen privacyvraagstukken een rol. Het SEJN is wettelijk verplicht om zorgvuldig met de gegevens om te gaan. Het afgelopen jaar is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd, om te inventariseren welke gegevens verzameld worden, wat daarbij de risico’s zijn en welke beheersmaatregelen nodig zijn.

In opdracht van het SEJN is Privacy Management Partners aan de slag gegaan met het verzamelen van informatie over de LDJ. Vervolgens heeft Privacy Management Partners gesprekken gevoerd en workshops doorlopen met zowel onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers, functionarissen gegevensbescherming en juristen van een aantal SEJN-instellingen. Ook met cliënten, ouders en behandelaars zijn gesprekken gevoerd; het gaat uiteindelijk om hun gegevens. Tot slot zijn de gegevens aangevuld met juridische documentatie. Het eindresultaat van dit onderzoek is een uitgebreide notitie over het DPIA.

Het DPIA bevat een beschrijving van de verzamelde gegevens en de technische wijze waarop de gegevens bijeengebracht en benut worden. Daarnaast beschrijft het DPIA risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen. Het document laat zien hoe groot de risico’s zijn, hoe de LDJ die risico’s kan verkleinen en of het wettelijk verantwoord is om de risico’s te nemen.

Het DPIA en daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen geven de Lerende Databank Jeugd aanwijzingen voor de inrichting en benutting van de databank, zodat de risico’s voor cliënt, ouders, behandelaars en organisaties zo klein mogelijk zijn.