Van resultaat naar praktijk

Uitnodiging voor de online SEJN-inspiratiebijeenkomst op 12 mei 2022 van 10.00 tot 13.00 uur

Hoe vertalen we onderzoek in de praktijk naar handvatten voor de praktijk? Hoe meten we resultaat het best? Welke ideeën of wensen over onderzoek naar doelgroep, aanpak of resultaat delen we en kunnen we gezamenlijk oppakken?

Deze vragen, en méér, komen aan bod tijdens de komende SEJN-inspiratiebijeenkomst met als thema ‘van resultaat naar praktijk’. De online inspiratiebijeenkomst is op donderdag 12 mei van 10.00 tot 13.00 uur.
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst en jouw ervaringen te delen en en kennis uit te wisselen. Via deze link kun je je aanmelden. Hieronder vind je het programma en een toelichting per onderdeel.

Graag tot ziens op 12 mei!

Programma inspiratiebijeenkomst 12 mei 2022

 • 09.45-10.00 uur: digitale inloop
 • 10.00-10.10 uur: opening door het bestuur
 • 10.10-10.20 uur: de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) van SEJN stelt zich voor
 • 10.20-10.40 uur: ‘Zicht en grip op jeugdhulp’ door Harm Damen
 • 10.40-11.00 uur: ‘Bevordering van continuïteit van pleegzorgplaatsingen’ door Carolien Konijn
 • 11.00-11.15 uur: pauze
 • 11.15 – 12.45 uur: 2 workshoprondes, met keuze uit:
  – workshop Een bredere blik op resultaat
  – workshops Ambulante Spoedhulp
  – workshop Uitwisselen van onderzoek: klein en groot
 • 12.45-13.00 uur: gezamenlijke afsluiting

Parallel aan workshopronde 2 vindt de algemene ledenvergadering (ALV) voor bestuurders plaats.

Toelichting op programma en workshops

De Adviescommissie Praktijkonderzoek stelt zich voor
Door: Annemiek Harder, lid APO en bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs aaan de Erasmus Universiteit Rotterdam
In het najaar van 2021 is de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) van SEJN ingesteld. In deze korte bijdrage licht Annemiek toe wat de APO precies doet voor SEJN-deelnemers, wie onderdeel zijn van de APO en hoe je de APO kunt benaderen.  

Presentatie ‘Zicht en grip op jeugdhulp’
Door: Harm Damen, programmaleider Onderzoek & Innovatie bij Pactum/VIGO
Sinds 2008 staat Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Pactum op de agenda en worden er systematisch vragenlijstgegevens verzameld bij in- en uitstroom van jeugdigen en hun ouders/gezinnen. Hierover schreef Harm een proefschrift dat je hier kunt vinden. In de presentatie gaat hij in op de benutting van geaggregeerde ROM-gegevens voor verdere professionalisering en onderbouwing van jeugdhulp, en neemt je mee in mogelijkheden én uitdagingen van het gebruik van ROM-gegevens 

Presentatie ’Bevordering van continuïteit van pleegzorgplaatsingen’
Door: Carolien Konijn, senior onderzoeker bij Levvel
Als een kind niet thuis kan wonen en opgroeien, is continuïteit van het verblijf bij pleegouders belangrijk om een veilige gehechtheidsrelatie met hen aan te gaan. Een veilige hechting is essentieel voor een positieve ontwikkeling van een kind. Dat weten we allemaal, maar we zien het toch vaak mis gaan tussen pleegouders en -kinderen. Kunnen een training voor pleegouders of interventies, zoals Therapeutische Pleegzorg en Video Interactie Begeleiding, hierbij helpen? Dat is bij Levvel in Amsterdam nagegaan. Carolien schreef hierover in haar proefschrift Fostering Traumatized Childrendat je hier kunt vinden. 

Workshop Een bredere blik op resultaat
Verzorgd door: Laura Beurskens (entrea lindenhout) en Jori Henke (Praktikon)
Van oudsher wordt bij systematische gegevensverzameling vaak gekozen voor een beperkte set meetinstrumenten en resultaatmaten. Nieuwe inzichten vanuit de praktijk vragen een nieuwe blik op het begrip ‘resultaat’. Maatschappelijk resultaat of impact op het welbevinden van jongeren op de langere termijn zijn onderwerpen die we in SEJN-verband willen verkennen. In deze workshop worden de deelnemers meegenomen in de laatste kennis over verschillende perspectieven op het begrip ‘resultaat’, en verkennen daarna gezamenlijk alternatieve manieren van resultaat meten. 

Workshops Ambulante Spoedhulp
Verzorgd door: Marsha Philipsen van Praktikon (ronde 1) / Matty Haalboom en Marijke van der Meer van Kenter Jeugdhulp (ronde 2)
In beide rondes is er een workshop over Ambulante Spoedhulp, waarin deelnemers worden meegenomen in de kwaliteitsmetingen van ASH en de betekenis daarvan voor de spoedhulppraktijk. In de eerste workshopronde neemt Marsha de deelnemers mee in de resultaten van de kwaliteitsmetingen van 19 deelnemende organisaties. Bij gemiddeld 94% van de trajecten wordt ASH methodiekgetrouw uitgevoerd en bij 85% is na afloop de crisis opgeheven. Dit zijn mooie resultaten, maar hoe zien de kwaliteitscriteria er in praktijk uit? Daarover gaan we in gesprek. In de tweede workshopronde nemen Matty en Marijke de deelnemers mee in een aantal vragen rond de praktijk van ASH om te leren van elkaars ervaringen. 

Workshop Uitwisselen van onderzoek: klein en groot
Verzorgd door: de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO)
Eén van de taken van de APO is het stimuleren van het gebruik van de data uit de Lerende Databank Jeugd (LDJ) door deelnemende jeugdhulpinstellingen. Dit doet de commissie onder meer door praktijkvragen en onderzoeksvragen bij deelnemende jeugdhulpinstellingen op te halen en door bij te dragen aan subsidieaanvragen voor nieuw onderzoek. De LDJ biedt mogelijkheden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, zoals: Welke hulp is effectief en voor wie?
Tijdens de workshop ga je onder begeleiding van (een deel van de) APO, onder wie Annemiek Harder, praten over onderzoek dat je al doet én over vraagstukken waar je nieuwsgierig naar bent, maar die nu nog niet worden onderzocht in de praktijk.
 Zodat er na afloop nieuwe onderzoeksvragen liggen, die je bij de APO zou kunnen indienen om daadwerkelijk uit te voeren. 

Voor SEJN-bestuurders: algemene ledenvergadering (ALV) (parallel aan workshopronde 2) 

 1. Opening door voorzitter Gerda Huijbregts  
 2. Vaststellen notulen ALV 21 november 2022  
 3. Financiële stukken met toelichting penningmeester en kascommissie
 4. Resultaten rondetafelgesprek met bestuurders op 21 april over maatschappelijke impact jeugdhulp
 5. Afsluiting