Ambulante Spoedhulp (ASH) is sinds 1 januari 2020 als interventie ondergebracht onder SEJN. Voor die tijd waren jeugdhulporganisaties die ASH of Families First uitvoeren verenigd in de Vereniging Spoedhulp Jeugd. Deze vereniging is opgeheven. Voor Families First kun je nu hier terecht.

Concrete vragen over beschikbaarheid of casus?
Binnen SEJN werken de organisaties landelijk samen aan kwaliteitsverbetering van ASH. Heb je vragen over de beschikbaarheid van ASH in jouw regio of over een specifieke casus? Neem dan contact op met de jeugdhulporganisatie in jouw regio die ASH uitvoert. Kijk hier voor een overzicht. 

Ambulante Spoedhulp in het kort
Ambulante Spoedhulp (ASH) is een kortdurende, intensieve, activerende hulpverleningsvorm. De hulp wordt in de woonsituatie ingezet bij crisis en spoedeisende situaties in de opvoedingssituatie. De hulpverlener kan vaak binnen 24 uur bij het gezin zijn. Soms kan het gezin na afloop van ASH weer zelf verder, maar meestal is daarna nog een vorm van vervolghulp nodig. Natuurlijk helpt de hulpverlener met het regelen van die hulp

ASH is een hulpvorm die de problematiek verkent en ordent, gezinsleden structuur en veiligheid biedt, het sociaal netwerk van het gezin activeert, het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden vergroot en de regie in het gezin herstelt, al dan niet in combinatie met toeleiding naar aanvullende (intensieve) hulpverlening.

Doelgroep
ASH biedt hulp aan jeugdigen (0-18 jaar) en hun opvoeders, bij wie sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie.

Indicaties 
Op basis van deze doelgroep zijn de volgende indicaties geformuleerd:

 • Het aangemelde gezin bestaat uit minimaal één verzorgende ouder/opvoeder en één kind;
 • De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige is bedreigd;
 • Tenminste één gezinslid (ouder en/of jongere) is bereid aan de hulp mee te werken en binnen 24 uur een spoedhulpwerker te ontmoeten.

Doelen
ASH richt zich op de het bereiken van de volgende algemene doelen:

 • Veiligheid en basisroutines (eten, slapen, naar school/werk gaan) van jeugdige en ouders zijn voldoende hersteld en er is gewerkt aan urgente korte termijn doelen (dit vindt plaats middels crisisinterventie);
 • De problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en wensen en verwachtingen van jeugdige en ouders zijn verkend en geordend (dit vindt plaats middels analyse en ordening van de problematiek);
 • Samen met jeugdige en ouders is vastgesteld wat er aan de hand is en wat er nog nodig is (dit vindt plaats middels formulering van een advies);
 • Waar vervolghulp gewenst/nodig blijkt heeft overdracht naar vervolghulp plaats gevonden (dit vindt plaats middels toeleiding naar vervolghulp).

Eisen voor uitvoering ASH
ASH wordt uitgevoerd door hulpverleners die de training Ambulante Spoedhulp bij VM Training, onderdeel van VanMontfoort, hebben gevolgd. Zij zijn daarmee hbo-plus gecertificeerd en werken volgens de Methodiekhandleiding Ambulante Spoedhulp. Het is een pre als de organisatie waar de spoedhulpverlener werkzaam is, SEJN-lid is, omdat ze daarmee meedoen aan de kwaliteitsmetingen Spoedhulp (weergegeven via dashboards) en aan gezamenlijke doorontwikkeling, kennisuitwisseling en een lerende beweging met betrekking tot de ASH-methodiek (en andere jeugdhulp).

Kwaliteitsborging en doorontwikkeling via SEJN
SEJN biedt voor SEJN-leden die ASH uitvoeren een aantal extra activiteiten:

 • Naast de LDJ-dashboards ontvangen ASH-uitvoerders een dashboard met kwaliteitsgegevens ASH. De ASH-dashboards zijn ontwikkeld door Praktikon op basis van de kwaliteitsmetingen (via BergOp) van de deelnemende jeugdhulporganisaties. Met de kwaliteitsmetingen registreren spoedhulpwerkers onder andere of ze snel gestart zijn met het uitvoeren van de zorg, of doelgericht gewerkt is en of de crisis is opgeheven bij einde van de zorg. Met de dashboards kunnen de jeugdhulporganisaties hun eigen kwaliteitsaspecten inzien en afzetten tegen het landelijk gemiddelde. Eventuele verschillen kunnen leiden tot verbeterpunten om de kwaliteit van de zorg bij te stellen.
 • De resultaten uit 2021 zijn samengevat in een jaarrapportage. Hieruit blijkt dat ASH binnen de deelnemende organisaties behandelingsgetrouw wordt uitgevoerd en dat de doelen van ASH bij een overgrote meerderheid (85%) worden gehaald. Ook onderzoek uit 2020 laat zien dat over het algemeen de landelijke kwaliteitsnormen, te weten crisis opgeheven, veiligheid gewaarborgd, basisroutines hersteld, behaald worden.
 • Een werkgroep van leden houdt zich bezig met de doorontwikkeling van ASH, waaronder het doorontwikkelen van randvoorwaarden voor kwalitatief goede uitvoering en het actualiseren van de methodiekhandleiding. Ontwikkelingen hierin worden gedeeld met de andere SEJN-leden via nieuwsbrief, sociale media en bijeenkomsten.
 • De tweedaagse training ASH, die wordt gegeven door VM Training, onderdeel van VanMontfoort, kan tegen gereduceerd tarief worden gevolgd. De training is bedoeld voor ervaren gezinswerkers die al eerder een gezinsgerichte post-hbo opleiding hebt gevolgd, zoals Families First, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling of Praktische Pedagogische Thuisbehandeling.

Voorbeeld van een ASH-dashboard