‘De Hervormingsagenda Jeugd biedt kansen om samen stappen te zetten’

Drie jaar geleden trad ze aan als bestuurder bij Youké en maakte daarmee de overstap van de GGZ naar de jeugd- en opvoedhulp. Sinds ruim een jaar maakt Marlies van Loon deel uit van het bestuur van SEJN. “Collega’s deden een appel op mij en ik gaf daar graag gehoor aan. Het belang van SEJN kon ik direct onderstrepen. Als sector zijn we nog onvoldoende in staat om ons krachtig te presenteren met data en op het gebied van effectiviteit. Mijn ambitie is dat we ons weten te profileren door te kunnen laten zien wat we doen en transparant te zijn in onze resultaten.”

Data ondersteunend op alle niveaus
Het verwezenlijken van die ambitie voor de sector is werk in uitvoering, geeft Marlies aan. “We weten dat we nog een slag kunnen maken met de responscijfers voor de Lerende Databank Jeugd (LDJ). De vraag hoe we ervoor zorgen dat data als ondersteunend en helpend worden ervaren in de dagelijkse praktijk is daarbij relevant. Zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau. Dat zie ik als een opdracht aan ons als deelnemers van SEJN: dat we op eenzelfde manier leer- en kwaliteitsgedreven zijn en ondervinden hoe data ook daadwerkelijk ondersteunend kunnen zijn op alle niveaus.”

Interventies op één plek
Marlies ziet SEJN daarnaast als méér dan een datagedreven platform. “Als relatieve nieuwkomer in de jeugdhulp heeft het mij verbaasd hoe versplinterd het veld is: verschillende interventies hebben een eigen koepel of vereniging. Die versplintering vind ik persoonlijk jammer. Vanuit SEJN verkennen we hoe we meerwaarde kunnen bieden door interventies en initiatieven op een plek samen te brengen. De interventie Ambulante Spoedhulp is al bij SEJN aangehaakt. Als interventies centraal ondergebracht worden bij een lerend SEJN, kun je veel meer lerend vermogen genereren tussen de LDJ, de leden en de interventies.”

Krachten bundelen
Een andere ontwikkeling is dat SEJN oriënterende gesprekken voert om te komen tot samenwerking met enkele andere kennisinstituten binnen het jeugdhulp veld. Marlies: “De Hervormingsagenda Jeugd daagt ons uit om op het hele jeugddomein na te denken over thema’s als kwaliteit en effectiviteit en data en monitoring. Ik ben er voorstander van om elkaar daarin als kennisinstituten te vinden en samen stappen te zetten, waarbij iedere kennispartner zijn eigen accent heeft. Voor SEJN is dat het data-accent. De Hervormingsagenda zie ik als een kans die we moeten aangrijpen om integraler en veelomvattender na te denken over deze thema’s. Als SEJN én in samenwerking met andere kennisinstituten.”

In de nieuwsbrieven van 2021 maak je nader kennis met het SEJN-bestuur. Lees ook:

Gerda Huijbregts: ‘We doen het samen’
Mariënne Verhoef: ‘De tijd is rijp voor verder aanjagen’
Johan Krul: ‘SEJN, daar wíl je toch aan meedoen?’